Tiết Học Khai Giảng Đầu Tiên / 2018开学第一课 (EP)

Tiết Học Khai Giảng Đầu Tiên / 2018开学第一课 (EP)