Tiến Tới Cùng Nhau Không Dễ Dàng / 走到一起不容易 (Single)

Tiến Tới Cùng Nhau Không Dễ Dàng / 走到一起不容易 (Single)