Thân Ái, Ở Đây Không Có Người / 亲爱的, 这里没有一个人

Thân Ái, Ở Đây Không Có Người / 亲爱的, 这里没有一个人