难忘的Teresa Teng/ Đặng Lệ Quân Khó Quên (CD2)

难忘的Teresa Teng/ Đặng Lệ Quân Khó Quên (CD2)