TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of UROBOROS]

TOUR16-17 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of UROBOROS]