Shisō mo Kyōkan mo Irazu, Tada Genchō o Yūhatsu Suru “Kiin” to Shite no Ongaku

Shisō mo Kyōkan mo Irazu, Tada Genchō o Yūhatsu Suru “Kiin” to Shite no Ongaku