Sài Gòn & Bolero: Lưu Ánh Loan, Khưu Huy Vũ

Sài Gòn & Bolero: Lưu Ánh Loan, Khưu Huy Vũ