Mùa Thu Yêu Đương (Top Hits 45 - Tình khúc Lam Phương)

Mùa Thu Yêu Đương (Top Hits 45 - Tình khúc Lam Phương)