Mất Dần Để Tồn Tại / 垂直活着,水平留恋着

Mất Dần Để Tồn Tại / 垂直活着,水平留恋着