Magic Mirror (Oomori Seiko-taku Joshikai Hikigatari Version)

Magic Mirror (Oomori Seiko-taku Joshikai Hikigatari Version)