Heifetz - Bruch, Concerto No. 1, Scottish Fantasy; Vieuxtemps, Concerto No. 5

Heifetz - Bruch, Concerto No. 1, Scottish Fantasy; Vieuxtemps, Concerto No. 5