Harajuku Hatsu! Kamiyado desu.

Harajuku Hatsu! Kamiyado desu.