Gin no Senritsu, Kioku no Mizuoto

Gin no Senritsu, Kioku no Mizuoto