Gin no Senritsu, Kioku no Mizuoto. ( 銀の旋律、記憶の水音。)

Gin no Senritsu, Kioku no Mizuoto. ( 銀の旋律、記憶の水音。)