Fusyoku Ressentiment, Fushiyoku no Sarugakuza.

Fusyoku Ressentiment, Fushiyoku no Sarugakuza.