Chuyến Đò Vĩ Tuyến (40 năm Âm nhạc Lam Phương 2)

Chuyến Đò Vĩ Tuyến (40 năm Âm nhạc Lam Phương 2)