Chữ Hiếu (NS Lâm Sơn Hải)

Chữ Hiếu (NS Lâm Sơn Hải)