Có phải trưởng thành luôn đồng nghĩa với sự chia ly ?